Garden

18 tekstów – auto­rem jest Gar­den.

Zaurocze­nie trwa krótko, a gdy się kończy: al­bo czar prys­ka, al­bo zos­ta­je praw­dzi­we uczu­cie. Więc im szyb­ciej zaurocze­nie się za­kończy, tym prędzej wie się czy miało ono ja­kiś sens. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 29 lutego 2012, 08:55

Praw­dzi­wy po­całunek to ta­ki, który spra­wia, że od ra­zu prag­nie się następnego. 

myśl
zebrała 6 fiszek • 3 stycznia 2012, 16:03

Ta­kie życie, że raz na ja­kiś czas człowiek Cię zas­koczy i, że raz na ja­kiś czas człowiek Cię skrzywdzi. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 27 grudnia 2011, 17:56

Cza­sem trud­no jest wyjść mi­mo ot­wartych drzwi. 

myśl
zebrała 14 fiszek • 19 grudnia 2011, 17:17

Naiw­ny ten kto myśli, że bu­telką wódki wy­pełni pus­tkę w sercu. 

myśl
zebrała 11 fiszek • 14 grudnia 2011, 09:30

Miłość da­je nam osobę, która wy­ciąga nam po­mocną dłoń gdy przyklękniemy, nie poz­wo­li nam upaść. 

myśl
zebrała 5 fiszek • 5 grudnia 2011, 23:33

"Miłość zmusza nas do podjęcia naj­trud­niej­szych de­cyz­ji w życiu" 

myśl
zebrała 11 fiszek • 28 listopada 2011, 10:48

Nie można dys­ku­tować z tym, że ma się mo­tyl­ki w brzuchu. 

myśl • 27 listopada 2011, 14:47

Każdy praw­dzi­wy mężczyz­na po­winien nie tyl­ko kiero­wać się pot­rze­bami fi­zyczny­mi ko­biety, lecz zarówno ro­zumieć i spełniać jej pot­rze­by psychiczne. 

myśl • 25 listopada 2011, 16:11

Ko­bieta cza­sami pot­rze­buje ta­kiego bez­czel­ne­go, nieg­rzeczne­go i pew­ne­go siebie mężczyz­ny, który przy­ciśnie ją do ściany i po­całuje tak, że zab­raknie jej oddechu. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 listopada 2011, 14:13
Garden

.

Zeszyty
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Garden

Użytkownicy
F G H
Kalendarz
Aktywność